Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku

Misja szkoły


     Współdziałając z rodzicami, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu uczniowi wszechstronny rozwój pozwalający mu w przyszłości świadomie dokonywać wyborów dotyczących życia osobistego i zawodowego oraz uczestniczyć w życiu społecznym jako świadomy odbiorca kultury. Uczymy otwarcia na procesy zachodzące w świecie i odpowiedzialności za siebie i społeczność, w której funkcjonujemy.
     Nasza Szkoła stwarza optymalne warunki wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Umożliwia zdobywanie rzetelnej wiedzy, zapewniając swoim wychowankom dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia. Promuje rozwój indywidualności twórczych, samodzielności myślenia i sprawności działania.
     Nasza działalność zmierza do tego, aby:

 • nasi uczniowie byli rzetelnie przygotowani do pracy, dalszej nauki i życia we współczesnym świecie,
 • ich rodzice aktywnie wspomagali szkołę i współtworzyli jej program,
 • pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy i odnosili sukcesy,
 • szkoła była placówką cenioną i uznawaną w środowisku.

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2018/2019

 

Wizja szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku stwarza możliwości rozwoju emocjonalnego i intelektualnego. Kształtuje człowieka kierującego się zasadami moralnymi, dbającego o kulturę osobistą, szanującego tradycje narodowe i regionalne oraz człowieka otwartego na postęp i nowoczesność. Uczy szacunku dla dobra indywidualnego i wspólnego, kształtuje umiejętności interpersonalne. Utwierdza w przekonaniu, że można, a nawet trzeba rozwijać własne zainteresowania i zdolności. W swoich działaniach szkoła otwarta jest na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Model absolwenta

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im W. Kętrzyńskiego  w Giżycku to osoba, którą cechuje:

Samodzielność:

   • orientuje się w otaczającym świecie,
   • korzysta z różnych źródeł wiedzy,
   • rozwija swoje umiejętności, w oparciu o predyspozycje i uzdolnienia,
   • jest przygotowany do podjęcia studiów na dowolnie wybranym kierunku,
   • przestrzega zasad dobrych obyczajów i kultury osobistej,
   • swobodnie porusza się po rynku pracy.

Komunikatywność:

   • zna w stopniu umożliwiającym komunikację dwa języki obce (w tym jeden na poziomie rozszerzonym),
   • umiejętnie komunikuje się z otoczeniem,
   • potrafi prezentować i bronić własnego zdania,
   • dobrze współpracuje w grupie,
   • otwarty na innych.

Odpowiedzialność:

   • potrafi przyznać się do błędów i gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje,
   • w swoim działaniu zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych,
   • dba o rozwój fizyczny, zdrowie i higienę psychiczną,
   • w swoim postępowaniu kieruje się zasadami moralnymi,
   • odpowiedzialny za środowisko lokalne.

Tolerancyjność:

   • szanuje poglądy i zdanie innych,
   • nie ma uprzedzeń rasowych i religijnych.