Obowiązki i prawa ucznia

 

LICEALISTA MA OBOWIĄZEK :

 1. przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminach szkoły;
 2. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych;
 3. systematycznie przygotowywać się do lekcji;
 4. systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystując jak najlepiej czas i warunki pracy;
 5. uzupełniać braki wynikające z nieobecności na lekcjach oraz usprawiedliwiać nieobecności w ciągu 7 dni;
 6. nie spóźniać się na lekcje;
 7. okazywać szacunek pracownikom szkoły;
 8. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w szkole; przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu, wandalizmu, brutalności;
 9. szanować godność drugiego człowieka;
 10. dbać o zdrowie; na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania i posiadanie wyrobów tytoniowych (także e- papierosów), alkoholowych i wszelkiego rodzaju używek;
 11. natychmiast zawiadomić nauczyciela dyżurującego w czasie przerwy, dyrektora o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły. Wypadki, które miały miejsce po zajęciach szkolnych na terenie szkoły należy zgłaszać do sekretariatu szkoły;
 12. przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków licealisty;
 13. szanować mienie szkolne;
 14. podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych;
 15. godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;
 16. dbać o schludny, estetyczny wygląd;
 17. występować w stroju galowym na uroczystościach szkolnych, określonych przez dyrektora. Ustala się następujący strój galowy:
  a) dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie;
  b) chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie;
 18. rozliczenie się przed zakończeniem roku szkolnego z ciążących na nim zobowiązaniach w stosunku do szkoły (zwrot książek do biblioteki, sprzętu sportowego, itd.,)
 19. pozostawać na terenie szkoły podczas trwania lekcji i przerw międzylekcyjnych.

LICEALISTA MA PRAWO DO:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w liceum, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przejawami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania jego godności;
 3. przedstawiania swoich problemów oraz uzyskania wyjaśnień, pomocy, odpowiedzi;
 4. życzliwości, podmiotowego traktowania w procesie nauczania i wychowania;
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia liceum, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów;
 7. korzystania z pomieszczeń, sprzetu, środków dydaktycznych, księgozbioru także po zajęciach lekcyjnych pod nadzorem nauczyciela;
 8. sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny;
 9. bieżącej informacji o swoich ocenach;
 10. oceniania z przedmiotu wyłącznie za wiedzę i umiejętności;
 11. informacji z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na temat pracy klasowej
  (w ciągu dnia może być tylko jedna praca klasowa, w ciągu tygodnia -3)
 12. opiniowania oceny z zachowania swojej i swoich kolegów;
 13. zadawania nauczycielowi pytań w przypadku trudności ze zrozumieniem materiału w toku lekcji;
 14. wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych;
 15. wpływania na życie liceum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie liceum;
 16. organizowania zajęć kulturalnych, sportowych, rozrywkowych na terenie szkoły za wiedzą i zgodą dyrektora;
 17. korzystania z pomocy psychologiczno- społecznej;
 18. korzystania z doraźnej pomocy materialnej (zgodnie z odrębnymi przepisami);
 19. dyskrecji w sprawach osobistych;
 20. odwołania się od decyzji nauczyciela do rzecznika praw ucznia, wychowawcy lub dyrektora szkoły;
 21. do realizowania nauczania domowego lub indywidualnego toku nauki (zgodnie z odrębnymi przepisami).

 

MODEL ABSOLWENTA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GIŻYCKU

SAMODZIELNOŚĆ

 • orientuje się w otaczającym go świecie
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy
 • umie wiązać teorię z praktyką
 • rozwija swoje umiejętności
 • jest przygotowany do podjęcia studiów- planuje, organizuje własną naukę i przyjmuje za to odpowiedzialność
 • swobodnie porusza się po rynku pracy

KOMUNIKATYWNOŚĆ

 • poprawnie posługuje się językiem ojczystym
 • zna w stopniu umożliwiającym komunikację dwa języki obce
 • prezentuje własny punkt widzenia , ale szanuje poglądy innych
 • efektywnie współdziała w zespole
 • potrafi podejmować decyzje indywidualnie i grupowo
 • umie budować więzi międzyludzkie
 • umie rozwiązywać konflikty i problemy za pomocą negocjacji
 • nie ma uprzedzeń rasowych i religijnych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • potrafi przyznać się do błędów i gotów jest ponosić ich konsekwencje
 • w działaniach zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych
 • dba o rozwój fizyczny i zdrowie psychicznej
 • w swoim postępowaniu kieruje się zasadami moralnymi
 • czuje odpowiedzialność za środowisko lokalne