Przepisy ustawy Prawo oświatowe /ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.)/ nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia /zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe/.

11-500 Giżycko ul. Szarych Szeregów 13

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ewentualne indywidualne ubezpieczenie swoich dzieci.