Odsłony: 353

Od 1 stycznia 2021r. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- „ Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki - I LO”. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 112 uczniów I LO w Giżycku, poprzez udział w okresie od I 2021 do VI 2022 w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kołach zainteresowań kształtujących i rozwijających umiejętności cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń; podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkoły oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania, podniesienie umiejętności wychowawczo-pedagogicznych rodziców oraz podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w I LO warunków do wykorzystania TIK do prowadzenia zajęć dydaktycznych. (doposażenie placówki).

Projekt jest realizowany przez Powiat Giżycki, będący organem prowadzącym LO, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Wartość projektu to 427 014,15 zł. ogółem.