Odsłony: 704

 W lutym i marcu młodzież klas: IIIB, IIC oraz IC brała udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych w każdy czwartek przez Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Wycieczka do Spytkowa rozpoczyna się zawsze od zwiedzania zakładu, po czym następuje część edukacyjna. po której wszyscy uświadamiają sobie jak ważną rolę spełnia taki zakład w ochronie środowiska.

Czy wiecie, że przeciętny Polak wytwarza 268 kg odpadów rocznie? Przeciętny Europejczyk ok. 475 kg. Najwięcej odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wytworzyły: Dania - 747 kg, Luksemburg - 653 kg, Cypr - 624 kg oraz Niemcy - 617 kg. Pomyślicie zatem – nie jest tak źle! Nic bardziej błędnego. Przytoczyłam dane z 2014 roku. W roku 2016 na jednego mieszkańca Polski przypadało już 303 kg, obecnie jeszcze więcej! Dlatego czytajcie dalej...

W jakim celu zbudowany został Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie?

    Zadaniem zakładu jest odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z północnej części regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Do zakładu trafiają odpady z terenu 12 mazurskich gmin. Na obszarze 6,25 ha stanęły zakładowe budynki i urządzenia najlepszej dostępnej technologii. Zakład jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie, dostępne w branży gospodarki odpadami (BAT). Największą budowlą jest hala sortowni odpadów, z zainstalowaną najnowocześniejszą obecnie linią technologiczną. Drugą, bardzo ważną sekcją zakładu w Spytkowie jest kompostownia. Zakład posiada też segment do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz magazyny: do czasowego przechowywania eternitu oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. Eternit jest przekazywany do unieszkodliwienia, zaś elektroodpady do recyklingu.  
Obszarowo największą część zakładu stanowi kwatera składowiskowa o powierzchni 2,6 ha i pojemności ok. 400 tys. m3, gdzie trafiają te odpady, które nie nadają się do przetworzenia i powtórnego wykorzystania.  Zakład musi dostosować jednak swoją działalność do wymogów europejskich. W 2020 roku, zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Takiego poziomu jeszcze nie osiągnęliśmy niestety, a może to skutkować w przyszłości nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych.

Dlatego apel do Was: Żyjcie świadomie, kupujcie świadomie, nie pozwólcie by Ziemia była planetą Śmieci !!